SAVCILIĞA BİLDİRİLECEK EVLİLİKLER

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler

İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda:

a) Evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılmadığının anlaşılması, aile kütük kayıtlarına göre karı kocadan birinin başkasıyla evli olduğunun tespit edilmesi veya karı koca arasında evlenmeye mani derecede kan ya da kayın hısımlığının bulunması hallerinde evlenme aile kütüğüne işlenir ve durum tescil işlemini yapan nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

b) Evlenmenin kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış olması ya da kanuni bekleme süresi geçmeden evlenilmiş olması hallerinde de evlenme aile kütüklerine tescil edilmekle birlikte durum, tescil işlemini yapan nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

 

Ceza Hükümleri

Kanunun evlenmelerini men ettiği kimselerin bu manilerinin bildikleri halde akitlerini yapan evlendirme memurlarıyla, bu surette evlenen, bunları evlenmeye sevk eden veya evlenmelerine rıza gösteren veli veya vasileri ile kanuni şartlara riayet etmeksizin evlenme belgesi düzenleyen memur, evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren kağıdı görmeden evlenme için dini merasim yapanlar ile aralarında evlenme akdi olmaksızın evlenmenin dini merasimini yaptıran erkek ve kadınlar ve muttali oldukları hususu yetkili mercilere bildirmekte ihmal gösterenler hakkında işlem yapılmak üzere durum belgelerle Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilir.

  

Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.

EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI

Türk kanunlarına göre, evlenebilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve aşağıdaki diğer ek şartları taşımak gereklidir:

YURTDIŞINDA EVLİLİK

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE EVLENMESİ

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

EVLİLİKTE MAL REJİMİ

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen mal rejimlerinden birini kabul edebilirler.

EVLENMEYE İTİRAZ

Evlenme dosyası hazırlanırken, evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edilebilir. Evlenme gününde yapılan itirazlar kabul edilmez.

EVLİLİĞİN FESHİ

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.

SAVCILIĞA BİLDİRİLECEK EVLİLİKLER

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler, Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilir.